โครงการ “7 สัปดาห์สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน”

จัดทำโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564

Admin

พฤษภาคม 31, 2021

เก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลปทุมธานี เทศบาลตำบล รพสต. ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

Admin

มีนาคม 29, 2021

รับการเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

โรงพยาบาลปทุมธานี ได้รับการเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

Admin

มีนาคม 24, 2021

กิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

เน้นการให้บริการแบบ One stop service ในวิถี New normal ระหว่างเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564

Admin

มีนาคม 6, 2021

กิจกรรมการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM. 2.5 ภายนอกอาคารและภายในอาคาร เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ

Admin

มีนาคม 4, 2021

การตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลปทุมธานี มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากร ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน

Admin

มีนาคม 4, 2021
1 2