รับการเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

โรงพยาบาลปทุมธานี ได้รับการเยี่ยมติดตามให้คำแนะนำและประเมินการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ในกลุ่มบุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) จากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคเขต 4 สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 24 มีนาคม 2564