โครงการ “7 สัปดาห์สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน”

โครงการ “7 สัปดาห์สู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน” ในบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี จัดทำโดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2564 สัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดี โดยมีบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินจำนวน 40 คนเข้าร่วมโครงการ