เก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลปทุมธานี เทศบาลตำบล รพสต. ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เก็บตัวอย่างฝุ่นตะกั่วบนพื้นผิว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลบางพูน เทศบาลบางหลวง และเทศบาลคลองควาย รวม 5 แห่ง ขอขอบคุณเทศบาลและคณะอาจารย์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี