โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก

วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2567 กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานจักษุ กลุ่มงานรังสีเทคนิค กลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลปทุมธานี ได้ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุก ในสถานประกอบการ ตามโครงการ ตรวจเยี่ยมแบบบูรณาการการตรวจสุขภาพเชิงรุกระหว่างสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

Change this Subheading

Image Box Title

Change this description