“Projectดี มีรางวัล”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี ได้จัดการประกวดผลงาน
“Projectดี มีรางวัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมใน โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร“เครือข่ายสุ ขภาพดี วิถีใหม่” มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 5 หน่วยงาน จากหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 14 หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานที่มีแนวโน้มสุขภาพดีลดลง จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มงานการเงิน
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้ให้ความรู้และเน้นการทำกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ Health literacy เนื่องจากโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นโรงพยาบาลนำร่อง Health literacy Organization ( HLO )
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และจะจัดโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์กับบุคลากรของโรงพยาบาลปทุมธานีแบบนี้..ต่อไป