ประชุมสรุปผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2565

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2565 และขอขอบคุณตัวแทนอาชีวอนามัยประจำหน่วยงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

อาชีวอนามัยความปลอดภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2565