ประกาศปรับอัตราค่าบริการ

ประกาศปรับอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพ

ปรับอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพความเสี่ยงในการทำงาน 3 รายการ ดังนี้
-ค่าบริการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ปรับเป็น 100 บาท
-ค่าบริการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ปรับเป็น 100 บาท
-ค่าบริการตรวจสมรรถภาพปอด ปรับเป็น 120 บาท
โดย อัตราค่าบริการใหม่จะมีผลตั้งแต่ 4 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี