กิจกรรมการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

กิจกรรมการเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM. 2.5 ภายนอกอาคารและภายในอาคาร เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของบุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ