การตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลปทุมธานี มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากร ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงาน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564