กิจกรรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

กิจกรรมการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 เน้นการให้บริการแบบ One stop service ในวิถี New normal ระหว่างเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564