โรงพยาบาลปทุมธานี

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลปทุมธานี

โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดปทุมธานี โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2496 มีพื้นที่ขนาด 25 ไร่ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 408 เตียง ให้บริการระดับตติยภูมิกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ โรงพยาบาลปทุมธานีรับผิดชอบงานสาธารณสุขในเครือข่ายรวม ทั้งหมด 7 อำเภอ และรับผิดชอบสถานบริการเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 34 แห่ง โดยจัดระดับเป็นสถานบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ 13 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง 17 แห่ง คลินิกเอกชน 2 แห่ง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม นำสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความสุขบุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

  1. บริการสุขภาพทุกระดับอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน
  2. พัฒนาบุคลากรทุกด้าน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลปทุมธานี 2560-2564

  1. พัฒนาระบบบริการเครือข่าย การเข้าถึงบริการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ( P&P Excellence)
  2. พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (Service Excellence)
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
  4. พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพและคุณธรรม (People Excellence)

เป้าประสงค์

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

เข็มมุ่ง

  1. การบริหารจัดการเชื้อดื้อยา
  2. ลดความแออัดของผู้ป่วยใน-นอก และ ER
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศ-เวชระเบียน

ค่านิยม (CORE VALUE)

   M : Mastery/Management by fact ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
   O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
   P : People centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง
   T : Teamwork ทำงานเป็นทีม
   H : Humility /Humanized Health Care มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

อัตลักษณ์โรงพยาบาลปทุมธานี ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ใจอาสา