โครงสร้างบุคลากร

 • พญ.จิริสุดา ธานีรัตน์
 • น.ส.สุนัน ยุดดร (RN)
 • น.ส.ศิริรัตน์ อัฐกร (NA)
 • น.ส.กัญญารณี ชาวัด (NA)
 • นพ.เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์
 • น.ส.ดวงใจ เซ็งเพรียว (RN)
 • น.ส.สิราวรรณ เอกเอี่ยม(นวก.)
 • น.ส.นริศรา สุขสบาย
 • (จพ.ธุรการ)
 • นพ.เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์
 • น.ส.สุภิญญา ใชยปาละ (RN)
 • น.ส.ชนิดาภา สีบุษผา (นวก.)