รายการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

รายการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

ลำดับรายการตรวจสุขภาพ ราคา
1.1ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน60
1.2ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น60
1.3ตรวจสมรรถภาพปอด60
1.4ตรจหาสารเคมีที่ใช้ในสถานประกอบการ200-500