บุคลากรงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

Profile Image

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา:
Profile Image

นางสาวสิราวรรณ เอกเอี่ยม

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ประวัติการศึกษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาสาธารณสุขชุมชน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
Profile Image

นางสาวนริศรา สุขสบาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
งานที่รับผิดชอบ: งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

ประวัติการศึกษา:
สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา