บุคลากรงานอาชีวป้องกัน

Profile Image

นพ.เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ งานอาชีวป้องกันและงานตรวจสุขภาพ

ประวัติการศึกษา
1.แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.หลักสูตรอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
Certificate of environmental medicine, Monash university, Australia

Profile Image

นางสาว ดวงใจ เซ็งเพรียว

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ งานอาชีวป้องกันและงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา
1.พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2.สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.การพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล