บุคลากรงานสร้างเสริมสุขภาพ

Profile Image

น.ส.วราภรณ์ ใบพรม

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ สร้างเสริมสุขภาพฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน

ประวัติการศึกษา
1.ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
2.พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
3.การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ