บุคลากรงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Profile Image

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ประวัติการศึกษา:
Profile Image

นางสาว ดวงใจ เซ็งเพรียว

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ งานอาชีวป้องกันและงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล