บุคลากรงานตรวจสุขภาพ

Profile Image

นายแพทย์ เกรียงไกร ก้ำไพบูลย์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ งานอาชีวป้องกันและงานตรวจสุขภาพ

ประวัติการศึกษา
1.แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.หลักสูตรอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 เดือน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
Certificate of environmental medicine, Monash university, Australia


Profile Image

น.ส.สุภิญญา ใชยปาละ (RN)

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ: งานตรวจสุขภาพ
ประวัติการศึกษา:
พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Profile Image

น.ส.ชนิดาภา สีบุษผา (นวก.)

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
งานที่รับผิดชอบ : งานตรวจสุขภาพ

ประวัติการศึกษา:
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์