บุคลากรงานคลินิกอาชีวเวชกรรม

Profile Image

แพทย์หญิง จิริสุดา ธานีรัตน์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญพิเศษ หน้าที่ รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ประวัติการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(อาชีวเวชศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงอาชีวเวชศาสตร์) แพทยสภา

Profile Image

น.ส.สุนัน ยุดดร

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ: งานคลินิกอาชีวเวชกรรม
ประวัติการศึกษา
1.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
2.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิชาการ : การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีอันตรายของสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ตีพิมพ์ปี พ.ศ. 2557

Profile Image

นางสาวศิริรัตน์ อัฐกร

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานที่รับผิดชอบ งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ผลงานวิชาการ –
Profile Image

น.ส.กัญญารณี ชาวัด (NA)

ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานที่รับผิดชอบ: งานคลินิกอาชีวเวชกรรม

ประวัติการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6