ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ  

 • ตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิข้าราชการ  สิทธิประกันสังคม ชำระเงินเอง 
 • ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (สถานประกอบการ)
  1. ตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล
   • มาตรวจรายบุคคล  ยื่นบัตรตรวจทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  เวลา 8.00 น.  รอฟังผลภายในวันนั้น
   • ตรวจเป็นหมู่คณะ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ  ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป  ติดต่อล่วงหน้าก่อนตรวจ
  2. ตรวจสุขภาพเชิงรุกนอกโรงพยาบาล  ให้บริการผู้รับบริการจำนวนตั้งแต่ 70 คนขึ้นไป