งานบริการคลินิก

ตารางการให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม

วันเปิดบริการเช้า (08.30-12.00 น.)บ่าย (13.00-16.30 น.)
จันทร์
พุธ
ศุกร์
บริการคลินิกโรคจากการทำงาน
ตรวจสุขภาพ
ตรวจตามความเสี่ยง
รับสงต่อ และรับปรึกษา
โรคจากการทำงาน
หรือเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน
อังคาร
พฤหัสบดี
ให้บริการตรวจสุขภาพตามระบบนัด หรือออกหน่วยบริการเชิงรุกให้บริการตรวจสุขภาพตามระบบนัด หรือออกหน่วยบริการเชิงรุก

1. งานบริการด้านคลินิกอาชีวเวชกรรม

 • ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจประเมินสมรรถภาพในการทำงาน
 • ตรวจสุขภาพและประเมินความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน
 • รับปรึกษาด้านการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคจากการทำงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
 • ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด โดยพยาบาลอาชีวอนามัย

2. งานตรวจสุขภาพเชิงรุก

 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจตามปัจจัยเสี่ยงเชิงรุก
 • ประเมินสมรรถภาพคนทำงานโดยการตรวจด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์
 • วิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลการตรวจสุขภาพและการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง

ติดต่องานตรวจสุขภาพเชิงรุก Email: checkup.pathum@gmail.com

3. งานสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพวัยทำงาน

 • วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล-รายกลุ่ม
 • สร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • สร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยทำงาน
 • สร้างแนวทางและผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
 • ประเมินและติดตามผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าทำงาน
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา สร้างเครือข่ายการจัดการดูแลเพื่อให้กลับเข้าทำงาน

4. งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค

 • เดินสำรวจสถานประกอบการ เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (Walk Through Survey)
 • ตรวจวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการ
 • การป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
 • การสอบสวน วิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคจากการทำงานและหาแนวทางการแก้ไข

5. งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

 • ประเมินปัจจัยเสี่ยง และลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 • ตรวจและประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • ออกแบบการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
 • สร้างระบบคุณภาพและแก้ไขสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
 • เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
 • สร้างเสริมสุขภาพ สร้างพฤติกรรมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

6. งานพิษวิทยาและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

 • ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
 • ออกแบบและพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพตามความเสี่ยงของชุมชน
 • จัดบริการเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุก และเชิงรับ
 • ผลิตและกระจายสื่อความรู้ในเรื่องความเสี่ยงต่อสุขภาพ ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
 • สร้างภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • สอบสวนโรคจากสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
 • จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลความเสี่ยงและข้อมูลสุขภาพ
 • เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารเคมี และผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม