การให้คำปรึกษาและส่งเสริมด้านสุขภาพ

คือ “ศูนย์กลาง” ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของคนทำงานในสถานประกอบกิจการที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงตามแนวคิด สุขภาพองค์รวม (Total worker health) เพื่อให้คนทำงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เป็นสุข

วัตถุประสงค์

“ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ” เกิด “ศูนย์กลาง” ในการให้คำปรึกษา และดูแล ส่งเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติ (สุขภาพแบบองค์รวม : Total worker health)
ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

เกิดการบูรณาการการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขส่วนกลาง และ พื้นที่ รวมถึง การบูรณาการระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เกิดกลไก (Platform) การเชื่อมโยงการดำเนินงานในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ระหว่าง สถานประกอบการ กับ หน่วยบริการสาธารณสุขจนนำไปสู่การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในองค์กรที่ยั่งยืน

ทำแล้วจะได้อะไร

1. ค้นหาความเสี่ยง + ข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่แล้ว
2. เกิดการวิเคราะห์ข้อมูล
3. Intervention/Innovation
4. เกิดการวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ทำ “ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” เกิดผลอย่างไร

1. ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ “สร้าง….นำ….ซ่อม”
2. ลดการลาป่วย/ขาดงาน/ลางาน
3. สร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน/ลูกจ้าง
4. ลดการย้าย /ลาออก
5. ลดการประสบอันตรายจากการทำงาน
6. ผลผลิตสูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชากรวัยทำงาน (15 -59 ปี) ทำงานในสถานประกอบการ ที่ยัง ไม่ป่วย กลุ่มเฝ้าระวัง หรือกลุ่มเสี่ยง ของโรควัยทำงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ วัยทำงานตอนต้น วัยกลาง และวัยก่อนเกษียณ/วัยทอง ซึ่งอาจมีชุดกิจกรรมที่จำเพาะแตกต่างกันในบางรายการ

ขั้นต้นของกิจกรรมการดำเนินงาน

“ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ”

 1. 1. Establish committee
      มีการจัดตั้งทีมงาน หรือ ผู้รับผิดชอบฯ ดำเนินงาน

2. Assessment
    ทีมงานนำสถานการณ์ทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในทุกด้าน (กาย และใจ) มาประเมินและวิเคราะห์ หากพบความเสี่ยงให้ประเมินเฉพาะด้านต่อ

3. Screening
    คัดกรองความเสี่ยงด้านต่างๆ
     – ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ
     – ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
     – ด้านโรคติดต่อ
     – ด้านพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
     – ด้านสุขภาพช่องปาก
     – ด้านสุขภาพจิต ฯลฯ

 1. Summary and Planning
  สรุปข้อมูล และ วางแผนการดูแล สุขภาพที่จำเพาะแต่ละบุคคล
 2. Intervention
  ให้คำปรึกษา/จัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ ประสานส่งต่อกับหน่วยบริการ สาธารณสุข ในกรณีที่มีปัญหาเฉพาะ และ
  มี Return to work management
 3. Monitoring
  ติดตามผล และมีการบันทึกภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ

https://www.cgtoolbook.com/books011/2/ (10 PACKAGES)


การติดตาม ประเมินผล และเชิดชูเกียรติ

การติดตาม : สำนักส่วนกลาง สำนักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมร่วมติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่ (ภายใต้การ MOU 9 หน่วยงาน)
การเชิดชูเกียรติ : รางวัล Best Practice ระดับประเทศ “ต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ”
รูปแบบการประเมินผล : 1) ยื่นผลการดำเนินงานผ่านระบบ Online 2) ทีมประเมินผลตรวจเยี่ยมในพื้นที่

(เฉพาะสถานประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์การพิจารณา)

หากสถานประกอบการสนใจต้องทำอย่างไร ??

แจ้งความประสงค์ไปยัง

(1) Wellness Center ของโรงพยาบาลปทุมธานี 02-598-8885
(2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
(3) ระบบสมัครออนไลน์บน Website กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

Wellness Center

ของหน่วยบริการสาธารณสุข หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
“แนะนาพร้อมให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ติดต่อสอบถามข้อมูล


นางสาว วราภรณ์ ใบพรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โรงพยาบาลปทุมธานี
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โทรศัพท์ 02-598-8885 (สำนักงาน)
02-598-8812 (OPD)