การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

คลินิกโรคจากการทำงาน

เป็นคลินิกที่ให้บริการ วินิจฉัยโรคจากการทำงานและตรวจสุขภาพแก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคนทำงานที่สงสัยว่าตนเองป่วยจากการทำงาน โดยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์โดยเฉพาะ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยมีกิจกรรมการบริการดังนี้

  1. ให้บริการวินิจฉัย รักษา และส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
  2. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ข้าราชการ บริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าว
  3. ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ระหว่างงาน ก่อนออกจากงานหรือก่อนกลับเข้าทำงานใหม่
  4. ให้บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็นและสมรรถภาพการได้ยิน ด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ตรวจหาโลหะหนัก หรือสารตัวทำละลาย
  5. เป็นที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยให้กับคนทำงานในสถานประกอบการและในหน่วยงาน
  6. ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  7. ให้บริการเฝ้าระวัง สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานแบบครบวงจรโดยการ Walk Through Survey และการจัดรูปแบบที่เหมาะสม

ขั้นตอนการให้บริการ