กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

 • คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำงานและผู้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
 • บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
 • ตรวจพิเศษด้วยเครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์
 • เก็บและวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • วิเคราะห์ความเหมาะสมของสุขภาพกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ให้อาชีวสุขศึกษาตามสภาพงาน
 • คุ้มครองสิทธิ์ผู้มารับบริการตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน
 • สืบค้นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเกิดพิษและผลไม่พึงประสงค์ด้านพิษวิทยาและวินิจฉัยและหาสาเหตุของโรคพิษสิ่งแวดล้อม
 • สร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและสุขภาพจากการทำงาน
 • สร้างกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนทำงาน
 • วิเคราะห์พฤติกรรมและสร้างรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหา
 • ผลิตสื่อเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสม
 • บริการฟื้นฟูสภาพคนทำงานที่ประสบการเจ็บป่วยและอันตรายจากการทำงาน
 • ประสานการส่งต่อเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ
 • สร้างเครือข่ายภาคีสุขภาพร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
 • ปรับสภาพการทำงานให้สอดคล้องกับผู้มีปัญหาสุขภาพ
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดผู้เกี่ยวข้อง
 • สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านอาชีวอนามัย
 • ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยระบบงานและลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 • สร้างกระบวนการเฝ้าระวังกำกับติดตามและแก้ไขสิ่งแวดล้อมในการทำงานในงานอาชีพต่างๆ
 • ตรวจและประเมินระดับค่าของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • ควบคุมป้องกันโรคจากการทำงาน
 • ออกแบบการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน
 • เฝ้าระวังและสอบถามโรคและติดตามเยี่ยมบ้าน/ที่ทำงานผู้ป่วย
 • สร้างเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในสถานประกอบการ
 • จัดหน่วยบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานที่ทำงาน
 • จัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับจังหวัดและวิเคราะห์สถานประกอบการณ์แนวโน้มปัญหาของพื้นที่
 • พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารรับรองภาพรวมระดับประเทศ
 • สร้างกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
 • เฝ้าระวังสภาวะสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 • เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และสื่อสารความเสี่ยงต่อสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
 • สร้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคหรือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาระบบข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม
 • ศึกษาวิจัยในพื้นที่
 • บริการด้านวิชาการ
 • การควบคุมและป้องกันมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 • เผ้าระวังด้านสุขภาพ
 • เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยงาน
 • สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล
 • สร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
 • ควบคุมป้องกันโรคจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
 • สร้างเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ
 • สถานที่น่าอยู่น่าทำงาน
 • สุขาภิบาลอาหาร
 • การควบคุมและป้องกันแมลง/สัตว์นำโรค
 • การจัดการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค/บริโภค
 • การบำบัดน้ำเสีย
 • การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • การจัดการขยะมูลฝอย
 • Work Thrush Survey
 • จัดหน่วยตรวจสุขภาพกับสหวิชาชีพ
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง สถานประกอบการ/ข้าราชการ SME
 • ควบคุมกำกับให้ได้ตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพ
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพและความเสี่ยง
 • ทำระบบนัดกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังและส่งต่อตามเกณฑ์
 • รายงานผลการตรวจรายบุคคล/สรุปภาพรวมให้หน่วยงาน